Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att migrationsdomstolarna att under tre år få lämna över migrationsmål och exempelvis socialförsäkringsmål till andra förvaltningsdomstolar som handlägger dessa mål. En förutsättning för att mål ska få lämnas över är att det inte medför någon avsevärd olägenhet för någon part.

Syftet med lagrådsremissen är att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla nere handläggningstiderna i migrationsmål. Under år 2017 förväntas migrationsdomstolarna ta emot över 25 000 asylmål jämfört med knappt 7 500 mål under år 2015.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, från 1 januari 2020 begränsas möjligheten att lämna över mål till att enbart gälla migrationsmål mellan migrationsdomstolar.