I Justitiedepartementets promemoria Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17) föreslås att det ska införas ett nytt förfarande vid särskild handräckning då en otillåten bosättning har etableras.

Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande att lagförslaget är bristfälligt utformat och att föreslår att det avstyrks.

Advokatsamfundet menar bland annat att genom att flytta ansvaret för avhysningarna från Kronofogdemyndigheten till Polismyndigheten försämras den enskildes ställning utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, då ett polisiärt beslut inte går att invända mot eller överklaga.

I sitt yttrande skriver även Advokatsamfundet att: ”lagförslagen kan strida mot Sveriges folkrättsliga konventionsåtaganden. Advokatsamfundet vill i detta avseende framhålla att artikel 8 i Europakonventionen stadgar rätt till respekt för hem, privatliv, familjeliv, m.m. Begreppet ”hem” ska tolkas utifrån de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet och oberoende av om boendet enligt nationell rätt är tillåten eller inte.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande.