Idag den 9 september höll Barnombudsmannen, Barnrättscentrum och Sveriges advokatsamfund ett seminarium hos Advokatsamfundet med några av remissinstanserna för att diskutera förslagen i Barnrättighetsutredningens betänkande ”Barnkonventionen blir svensk lag” (SOU 2016:19).

Barnrättighetsutredningens betänkande föreslog i våras en inkorporering av FN:s barnkonvention till svensk lag, och innefattade i huvudsak:

  • Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
  • Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.
  • En ny straffbestämmelse i brottsbalken om misshandel av barn.
  • Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.
  • Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.

Närvarande remissinstanser är överlag positiva och menar att lagförslagen är viktiga steg för att barns rättigheter ska bli verklighet i Sverige, och menar att diskussionen om att barnkonventionen ska bli lag redan har haft genomslag i debatter kring övrig svensk lagstiftning. Frågetecken höjdes dock kring hur finansiering av kunskapslyft och hur tillgängliggörandet av myndigheterna ska gåt till, vilket inte utredningen nämner.

Betänkandet är ute på remiss och föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Läs ett längre reportage om lagförslaget i Advokaten 3/2016.